Corey McCorkle's yayoi @ Middelheim park, Antwerp  
voor een beter sociaal werk  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Over het platform

 

Het landelijke Lectorenplatform Zorg en Welzijn, is een samenwerkingsverband van circa 30 lectoren in het hoger sociaal agogischonderwijs. Doel van het Platform is om door onderlinge uitwisseling bij te dragen aan de beroepsontwikkeling van de lectoren op dit terrein. Ook wil het Platform vanuit zijn kennis uit en ervaringen met het praktijkgericht onderzoek meedoen aan en invloed uitoefenen op het politieke en maatschappelijke debat.
Het Platform is een netwerkorganisatie en kent geen statuten of regelementen. Het werkprogramma en de bijeenkomsten van het platform (ongeveer drie per jaar) worden voorbereid door het zogenoemde 'presidium', dat wordt gevormd door twee tot drie leden van het platform. De zittingsduur van een presidium is ongeveer drie jaar.

Het Platform organiseert elk jaar een tweedaagse 'leergang'voor de deelnemende lectoren en hun kenniskringen. De programma's van deze leergang en (een deel van) de presentaties die gehouden zijn (incl. de plenaire lezingen) zijn terug te vinden in Leergangen.

In 2007 en 2008 heeft het Platform twee manifesten opgesteld rond actuele ontwikkelingen die het agogisch werk raken : een over het (preventieve) jeugdbeleid (2007) en over Wet maatschappelijke ondersteuning (2008). De teksten van deze manifesten zijn terug te vinden in Publicaties. In het voorjaar van 2009 verscheen een bundel over divers onderzoek op het terrein van de WMO dat door lectoren van het platform en hun kenniskringen werd uitgevoerd. Ook deze bundel is terug te vinden in Publicaties.

Het vak van lector bij het HBO is nog relatief jong en (dus) volop in ontwikkeling. Door en voor lectoren wordt veel nagedacht, gesproken en geschreven over de professionalisering van het lectorschap in het HBO en de ontwikkeling van het praktijkgerichte onderzoek. De belangrijkste stukken die op landelijk, sectoraal of regionaal niveau zijn uitgebracht zijn te vinden in Documenten.

De eerste stappen tot samenwerking en uitwisseling tussen de lectoren in het hoger sociaal agogisch onderwijs en dus de oprichting van een platform werden in 2003 gezet (zie 10 jaar platform). Ter gelegenheid van zijn tinnen jubileum heeft het Platform in april 2013 de digitale publicatie Tinteling uitgebracht.
Nieuwe ontwikkelingen rond en activiteiten van het platform worden vermeld op de nieuwspagina op deze web-site. Berichten voor deze pagina kunnen worden ingebracht via het presidium.

Gedurende de 10 jaren van zijn bestaan is het Platform in omvang wel tamelijk constant gebleven, maar heeft het zowel nieuwe leden verwelkomd als vertrekkende leden uitgewuifd. Een actueel overzicht van het ledenbestand (met informatie over de lectoraten en een link naar hun lectorale redes) is opgenomen in De lectoren. Op deze pagina staan ook een overzicht van de ex-leden met een link naar hun lectorale redes.